Press Releases

Thursday, 21 April 2022

Notice to AGM May 2022- Swedish

Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals ab (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673–9164, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022.

Till följd av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

För att ha rätt att deltaga genom poströstning i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning”. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 11 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post henrik.sjostrand@bluefishpharma.com, per telefon till 08-519 116 00 eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet ”Bolagsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 13 maj 2022 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

 

OMBUD M.M. 

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

 

Fullmaktsformulär på svenska finns på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.

 

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

 

Vid poströstning ska användas det formulär som bolaget tillhandahåller via bolagets webbplats www.bluefishpharma.com Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med e-post henrik.sjostrand@bluefishpharma.com eller via post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet/e-posten ”Bolagsstämma”.

Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut:
 1. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 2. om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 3. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
 4. Beslut om ändring i bolagsordning för omläggning av räkenskapsåret
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Punkt 2 – Val av ordförande och sekreterare på stämman

Styrelsens ordförande Gunilla Spongh föreslås som ordförande vid stämman och CFO Anna-Greta Sjöberg föreslås att föra protokollet. Om dessa personer skulle ha förhinder ska uppgifterna i stället fullgöras av de personer som styrelsen utser. 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Föreslås att Gerald Engström utses till justeringsperson. Om personen skulle ha förhinder ska protokollet i stället justeras av den person som styrelsen utser.

Punkt 8 (b) - Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om –27 120 375 kr, inklusive 2021 års förlust om -27 886 859 kr, balanseras i ny räkning.

Punkt 9 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Aktieägare representerade ca 84% av rösterna i Bolaget (”Valberedningen”) föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter intill nästa årsstämma. Styrelsen föreslår vidare att Bolaget som revisor ska ha ett revisionsbolag.

 

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande cirka 84 procent av rösterna i Bolaget föreslår att arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, med 150 000 kronor till stämmovalda ledamöter och suppleanter som inte är anställda i bolaget eller större aktieägare. Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter och revisorer

Aktieägarna föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Gunilla Spongh, Gerald Engström, Eva Sjökvist-Saers samt Berit Lindholm omväljs till styrelseledamöter. Som ordförande föreslås Gunilla Spongh.

 

Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Gunilla Spongh (ordförande), Gerald Engström, Eva Sjökvist Saers och Berit Lindholm som ordinarie ledamöter.

 

Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton som revisionsbolag med Per Hedström som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

 

Punkt 12 - Beslut om ändring i bolagsordning för omläggning av räkenskapsår och

Aktieägarna föreslår att stämman beslutar om ändring av §9 i bolagsordningen så att räkenskapsåret omfattar perioden 1 maj till 30 april. Ändringen är en anpassning till koncernmoderbolaget Färna Invest AB vars räkenskapsår är 1 maj till 30 april. Vid omläggningen kommer räkenskapsåret att omfatta perioden 1 januari 2022 till 30 april 2023.

”§9 Bolagets räkenskapsår är 1 maj till 30 april.” Det fullständiga förslaget på förändrad bolagsordning finns som bilaga 1 till kallelsen.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare lämnar in en skriftlig begäran därom senast tio (10) dagar före årsstämman och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos bolaget och på Bolagets webbplats, www.bluefishpharma.com, senast fem (5) dagar före årsstämman. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

 

HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com , senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständiga förslag framgår under respektive punkt i kallelsen.

____________________

Stockholm i april 2022

Bluefish Pharmaceuticals AB (pub)

Styrelsen

For more information, contact

Berit Lindholm, CEO Bluefish Pharmaceuticals 

Tel. 46 8 519 116 00

Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com


About Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish has undergone significant international expansion since the company was founded in 2005. Bluefish focuses on the development, manufacture and sale of generic pharmaceuticals. The company conducts marketing operations in a large number of European markets and is expanding into territories outside Europe. The product portfolio consists of a total of approximately 80 products and is growing.

www.bluefishpharma.com

Appendix 1, Paragraph 12 of the notice